Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA UNIKATOWY FESTIWAL OFFOWY „UFO OPEN STAGE”

Unikatowy Festiwal Offowy (zwany dalej: Festiwalem) organizowany jest przez Zespół Szkół nr 66, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa (zwany dalej: Organizatorem).

Unikatowy Festiwal Offowy jest imprezą ogólnodostępną – podstawę uczestnictwa w nim stanowi niniejszy regulamin.

Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, przed wejściem do Szkoły w trakcie trwania Festiwalu oraz na stronie internetowej Festiwalu.

Za uczestnika Festiwalu uznaje się osobę, która w trakcie trwania Festiwalu przebywa na terenie Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie (zwana dalej: Uczestnikiem)

Regulamin stworzony przez Organizatora ma na celu zapewnić wszystkim Uczestnikom bezpieczeństwo podczas trwania Festiwalu.

Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Przepisy ogólne §1

§2

Podstawą do wpuszczenia na teren Organizatora jest okazanie przy wejściu ważnego dokumentu tożsamości.

§3

Wchodząc na teren Organizatora uczestnik tym samym akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszy Regulamin.

§4

W Festiwalu może uczestniczyć maksymalnie 1600 osób, z wyłączeniem przedstawicieli Organizatora, osób pracujących przy Festiwalu oraz artystów.

§5

Na terenie Organizatora obowiązuje całkowity zakaz :

a) spożywania, wnoszenia i przechowywania napojów alkoholowych oraz innych substancji odurzających,

b) wnoszenia jakichkolwiek napojów
c) wnoszenia jakiegokolwiek jedzenia
d) wnoszenia przedmiotów w szklanych butelkach
e) wnoszenia aerozoli oraz innych substancji łatwopalnych

f) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia, w szczególności: broni palnej, noży, gazów pieprzowych, kastetów, łańcuchów,

g) palenia papierosów, e-papierosów oraz innych substancji odurzających,

h) niszczenia mienia należącego do Organizatora oraz znajdującego się na terenie Organizatora,

i) wnoszenia materiałów łatwopalnych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Organizatora,

j) zachowywania się w sposób stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych uczestników Festiwalu.

§6

Zakazane jest posiadanie papierosów oraz e-papierosów podczas Festiwalu.

§7

Uczestnik może pozostawić papierosy oraz e-papierosy w swoich rzeczach oddanych do szatni.

§8

Wykrycie papierosów lub e-papierosów po oddaniu rzeczy do szatni skutkuje ich konfiskatą i przepadkiem.

§9

Na teren Organizatora nie będą wpuszczane osoby:
a) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
b) nie posiadające ważnego dokumentu tożsamości,
c) mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników Festiwalu.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Festiwalu bez podania przyczyny odmowy.

Obowiązki Uczestnika

§ 11

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, a także stosowania się do słownych upomnień i zaleceń osób reprezentujących Organizatora (nauczyciele, pracownicy służby ochrony, organizatorzy, obsługa Festiwalu, inne osoby zatrudnione przez Organizatora) oraz straży miejskiej, policji, straży pożarnej, pogotowia etc.

§ 12

Uczestnik zobowiązuje się do poddania kontroli osobistej, w tym kontroli alkomatem,

oraz wnoszonych przez siebie przedmiotów.

§ 13

W trakcie Festiwalu Uczestnikowi nie wolno:

a) nawoływać do przemocy i nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym, preferencji seksualnych i tym podobnych,

b) propagować ideologii skrajnych

§ 14

Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia w imieniu Organizatora kosztów wszelkich poczynionych przez siebie szkód materialnych wyrządzonych podczas trwania Festiwalu.

§ 15

W przypadku nieprzestrzegania norm zawartych w Regulaminie, Uczestnicy, decyzją Organizatorów, mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Festiwalu, a także usunięci z terenu Organizatora w tracie trwania imprezy.

Uprawnienia Organizatora

§ 16

Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

§ 17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Organizatora, z wyłączeniem rzeczy oddanych do szatni.

§ 18

W sytuacji zgubienia numerka potwierdzającego przyjęcie okrycia wierzchniego do szatni Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania rzeczy wskazanej przez Uczestnika, który zgubił numerek ,do czasu zakończenia Festiwalu.

§ 19

Rzeczy pozostawione podczas Festiwalu są przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie od dnia zakończenia Festiwalu.

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania Festiwalu.

§ 21

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizatorzy mogą skontaktować się ze Szkołą, Uczelnią lub rodzicami/opiekunami prawnymi Uczestnika i wyciągnąć konsekwencje prawne.

§ 22

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, odwołania, zmiany terminów i czasu trwania Festiwalu.

§ 23

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu lub jego przerwania w każdym momencie jego trwania, jeśli istnieje zagrożenie dla porządku publicznego, zdrowia lub życia uczestników.

§ 24

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu oraz przygotowania się Uczestnika do Festiwalu.